top of page
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky poskytovatele služeb a elektronických produktů fyzické osoby Bc. Zlata Poseltová, se sídlem Bouřilova 1102, 198 00 Praha 9, IČO: 09857923 pro prodej zboží či služeb (dále jen „zboží“) prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.lifestyle-milenia.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky fyzické osoby Bc. Zlata Poseltová, IČ: 09857923, se sídlem: Bouřilova 1102, 198 00 Praha jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“/ "uživatel") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lifestyle-milenia.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lifestyle-milenia.com (dále jen „webová stránka“, resp. „webové stránky“), práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „Kupní Smlouva“) a další související právní vztahy. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní Smlouvy.

1.3 Ustanovení odlišná od obchodních podmínek je možné mezi smluvními stranami sjednat v Kupní Smlouvě. Odlišná ujednání v Kupní Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a před dispozitivní právní úpravou příslušných právních předpisů.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní Smlouvy. Kupní Smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, a to bez ohledu na sídlo nebo bydliště kupujícího. Kupní Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

1.5 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek, které bylo v účinnosti při uzavření smluvního vztahu s kupujícím.

1.6. Kupující výslovně souhlasí s případným použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Kupní Smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při případném použití prostředku komunikace na dálku v souvislosti s Kupní Smlouvou (tj. na internetové připojení, telefonní hovory apod.) si hradí kupující výlučně sám.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží či služeb a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti vždy po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není jakkoliv dotčena nebo omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu s kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Odesláním objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že četl tyto obchodní podmínky a že s nimi bez výhrad souhlasí.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží nebo službě

– způsobu úhrady kupní ceny zboží

– informace o veškerých souvisejících nákladech spojených s dodáním zboží či služeb (dále společně jen jako „objednávka“).

3.3 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě službu, kurz nebo online produkt včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní Smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

– bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího

– bezhotovostně předem prostřednictvím platebního systému PayU nebo Stripe

– bezhotovostně předem platební kartou na účet prodávajícího

4.2 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.3 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.4 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní Smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. KOUPĚ A DODÁNÍ AUDIO/VIDEO OBSAHU

5.1. Prodávající si vyhrazuje právo zpřístupnit některý Audio/Video kurz výlučně prostřednictvím svých webových stránek.

5.2 Smlouva o dodání Audio/Video kurzu je uzavřena v okamžiku doručení e-mailové zprávy Uživateli potvrzující zaplacení a vyřízení objednávky. Tato e-mailová zpráva je Uživateli zasílána až po nezpochybnitelném uhrazení úplaty za objednaný Audio/Video kurz a obsahuje informace jakým způsobem bude zpřístupněn Audio/Video kurz pro Uživatele prostřednictvím internetové sítě.

 

5.3 Uživatel odesláním objednávky jím vybraného Audio/Video kurzu uděluje Prodávajícímu svůj výslovný souhlas s dodáním tohoto Audio/Video kurzu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Uživatel bere na vědomí, že po zpřístupnění jím objednaného Audio/Video kurzu Prodávajícím Uživateli zaniká právo odstoupit od Smlouvy o dodání Audio obsahu.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 V ostatních případech lze od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy tj. z důvodu nespokojenosti kupující zašle formulář elektronickou formou na adresu lifestyle-milenia@gmail.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje z důvodu nespokojenosti a přiloží kopii faktury/daňového dokladu s uvedením data nákupu.

6.2 U vybraných produktů má kupující navíc možnost zažádat o odstoupení od smlouvy a to po dokončení aspoň 80% tohoto programu (viz níže) s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebude spokojen nebo zjistí, že zakoupený trénink či program není pro něho vhodný.

Produkty s garancí a její podmínky:

  •  WILDFIT 90 denní výzva (plná verze s koučem) - pro uplatnění garance vrácení peněz je nutné podívat se na 80% videí s obsahem programu a účastnit se 80% koučovacích online workshopů

  •  WILDFIT 90 denní výzva (samostudium) - pro uplatnění garance vrácení peněz je nutné podívat se na 80% videí s obsahem programu a každý týden odpovídat na Týdenní check-in dotazy ve facebookové skupině

6.3 Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jak byly obdrženy, a to do 14 dnů od doručení emailu kupujícího; po obdržení emailu kupujícího dojde automaticky k deaktivaci přístupu kupujícího k produktu.

Garance

7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 Všechny produkty a služby Poskytovatele slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti stravování, životního stylu, péče o zdraví a osobního rozvoje. Informace lektora kurzů a on-line produktů jsou pouze návody a doporučení. Poskytovatel ani lektor nejsou jakkoliv odpovědni za úspěch či neúspěch při aplikaci těchto návodů v praxi, za pocity, zdravotní stav či jiné stavy, které může kupující prožívat. Po celou dobu trvání kurzu nebo on-line produktu je kupující plně zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování.  Úspěch produktu je odvislý od řady dalších faktorů, které společnost ani lektor nemohou ovlivnit (dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti a obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav kupujícího, situace na trhu apod.)

7.2 Poskytovatel upozorňuje kupujícího, že v průběhu on-line vzdělávacích programů v oblasti stravování, životního stylu, péče o zdraví a osobního rozvoje může být  vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na jeho zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.  Účast v on-line programech v oblasti stravování, životního stylu, péče o zdraví a osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

7.3 Poskytovatel upozorňuje kupující, že informace obsažené v produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Uživatel se zavazuje užít zpřístupněný Audio/Video obsah pouze pro svoji osobní potřebu a zejména se zavazuje tento dále nezpřístupňovat třetím osobám a tento neužívat dalšími způsoby porušujícími právní předpisy či autorská práva třetích osob. Zejména se Uživatel zavazuje zpřístupněný Audio/Video obsah dále nenabízet, nedistribuovat, ani jinak komerčně využívat a tento veřejně publikovat či rozmnožovat.

8.2 Uživatel je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup k Audio/Video obsahu tak, že by Audio/Video obsah mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv. Po obdržení informace o takové situaci může Prodávající ukončit poskytování svého plnění ve vztahu k takovému Uživateli.

8.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením

8.4 Objednáním kurzu nebo on-line produktu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu lifestyle-milenia@gmail.com.

8.5 Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Prodávající je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

8.6 Prodávající si vyhrazuje právo dočasně znepřístupnit Video/Audio kurz, jakož i veškeré plnění poskytované prostřednictvím internetové stránky www.lifestyle-milenia.com, z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru, a to bez předchozího upozornění Uživatele.


8.7 Prodávající neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny). To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalšími okolnostmi softwarového původu.

8.8 Prodávající není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména Uživatele a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody a jiné újmy tímto použitím způsobené.

8.9 Prodávající má nárok na přesun termínu kurzu za mimořádných okolností (úmrtí blízkého, nemoc, nouzový stav z důvodu živelných pohrom, mimořádné rozhodnutí vlády aj.). Stejně tak má prodávající nárok na pořádání akce online přes webovou aplikaci ZOOM. Na jakémkoliv přesunu akce, nebo jeho online podobě, se prodávající dohodne s účastníky včas a za jasných podmínek.

8.10 Prodávající má právo předčasně ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 8 těchto podmínek.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zde - Ochrana osobních údajů GDPR

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

 

10.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy lifestyle.milenia@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v jeho stížnosti. Kupující – spotřebitel výslovně souhlasí se sdělením údajů dle § 1811 odst. 1 Občanského zákoníku a údajů dle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a považuje za dostatečné sdělení těchto údajů formou zveřejnění na internetových stránkách prodávajícího umístěných na internetové adrese www.lifestyle-milenia.com jakož i formou jejich zahrnutí do těchto obchodních podmínek, které je možné uchovat a opakovaně zobrazovat

10.5 Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci k kurzu nebo on-line produktů Poskytovatele jsou určeny výhradně ke studijním účelům tématu osobní značky a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za způsob, jakým Uživatelé jeho rady aplikují v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů a jejich případné následky. Pracovní výkon a efektivita práce a jeho osobní či firemní značka je odpovědností každého Uživatele a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, proto na právní vztahy Poskytovatele a Uživatele nedopadá.

10.6 Uživatel odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi Obchodními podmínkami tohoto nákupního řádu s dostatečným předstihem před odesláním své objednávky, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje. Uživatel dále tímto odesláním stvrzuje, že toto odeslání prokazuje jeho oprávnění, pravý úmysl a jeho zájem kupní smlouvu s Prodávajícím uzavřít.

10.7 Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (e-mailu lifestyle.milenia@gmail.com). 

10.8 Tyto podmínky užívání nabývají účinnosti dnem 1.1.2021. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude Uživatel vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět.

bottom of page